top of page

REGULAMIN

„STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW OLEJKÓW ETERYCZNYCH”

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

TEKST JEDNOLITY

Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 R.

 

ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA

 

§ 1

„Stowarzyszenie Dystrybutorów Olejków Eterycznych”, zwane dalej również „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 2. Stowarzyszenie ustanawia się na czas nieokreślony.

 3. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym oraz nazwą.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II  CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. ochrona i promocja zdrowia - poprzez szerokie rozpowszechniania idei aromaterapii, oraz wszelkich dziedzin medycyny naturalnej, wykorzystujących w procesie wspomagającym leczenie, właściwości naturalnych olejków eterycznych;

 2. popieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - poprzez wspieranie rozwoju badań naukowych związanych z problematyką aromaterapii;

 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promocje zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, wspomagania procesów odchudzania i walki ze stresem

 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 5. inicjowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej poprzez wprowadzanie idei coachingu dietetycznego, kontaktu z ciałem, pomocy psychologicznej i eliminacji nałogów oraz niezdrowych zachowań nawykowych

 6. inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji;

 7. tworzenie i ochrona standardów jakości olejków eterycznych dystrybuowanych na rynku konsumenckim oraz w przemyśle.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:

 1. rozpowszechnianie zdobytej wiedzy na oficjalnych odczytach, kursach, konferencjach oraz w różnorodnych publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych;

 2. reprezentowanie członków Stowarzyszenia w szczególności wobec instytucji, władz publicznych, środków masowego przekazu, itp.;

 3. prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności;

 4. tworzenie, organizowanie wydarzeń publicznych;

 5. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

 6. prowadzenie szkoleń i kursów w tym internetowych i stacjonarnych;

 7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;

 8. wydawanie certyfikatów jakości olejków eterycznych.

ROZDZIAŁ III  CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec w tym także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. O przyjęciu członka decyduje Zarząd w formie uchwały, na wniosek zainteresowanej osoby w postaci podpisanej deklaracji członkowskiej (w formie przygotowanej przez Zarząd), poparty rekomendacją co najmniej jednego członka Stowarzyszenia oraz zawierający zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu. Rozpatrzenie wniosku następuję nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zarząd podpisanej deklaracji członkowskiej. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

 3. W razie odmowy przyjęcia do grona członków zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia jej decyzji. Zebranie Członków podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania odwołania. Decyzja Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna i zostaje niezwłocznie doręczona zainteresowanemu. Osoba zainteresowana może jednokrotnie ponownie ubiegać się o członkostwo, lecz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostatecznej decyzji w sprawie odmowy przyjęcia do grona członków.

§ 8

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 2. uczestniczyć w Zebraniach Członków i brać udział w głosowaniu, na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 3. uczestniczyć we wszystkich pracach, spotkaniach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

 4. składać wnioski oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia;

 5. otrzymywać opinie, wydawnictwa, analizy oraz inne opracowania przygotowywane przez Stowarzyszenie.

§ 9

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, a zwłaszcza wspierać podejmowane przez nie inicjatywy,

 4. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,

 5. udzielać Stowarzyszeniu wszelkich informacji koniecznych do jego prac, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową lub zawodową członka Stowarzyszenia,

 6. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie, w określonej wysokości, przy czym:

 1. składki opłacane są z góry na rachunek bankowy Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd, w terminie 30 dni od dnia uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego członka, lub w terminie 31 stycznia w przypadku każdej kolejnej składki;

 2. na wniosek członka, Zarząd może rozłożyć składkę członkowską na maksymalnie 4 równe raty, wskazując terminy opłacenia każdej z rat, przy czym decyzja taka wymaga jednomyślnej zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały;

 3. na wniosek członka, w wyjątkowych indywidualnych przypadkach spowodowanych szczególną sytuacją materialną, Zarząd może zwolnić członka z opłacania części lub całości składki w danym roku, przy czym decyzja taka wymaga jednomyślnej zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały, zatwierdzonej przez Zebranie Członków uchwałą podjętą większością ¾ głosów.

§ 10

Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie lub drogą elektroniczną do Zarządu;

 2. śmierci członka Stowarzyszenia;

 3. rozwiązania Stowarzyszenia;

 4. wykluczenia z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres kolejnych 6 miesięcy – na mocy uchwały Zarządu, po uprzednim upomnieniu doręczonym pocztą lub e-mailem, w którym wskazano termin nie krótszy niż 2 tygodnie do uiszczenia zaległych składek, a obowiązkowo mimo to nie zadośćuczyniono we wskazanym terminie;

 5. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę albo z innych uzasadnionych powodów - na mocy uchwały Zarządu.

§ 11

Przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia członka Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień osobiście lub na piśmie. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie zawiadamia członka. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Zebranie Członków podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania odwołania. Decyzja Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna i zostaje niezwłocznie doręczona zainteresowanemu.

§ 12

 1. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

 2. Powyższe nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

ROZDZIAŁ IV  WŁADZE STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTACJA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków,

 2. Zarząd.

§ 14

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Regulamin przewiduje w danej sprawie inną większość.

 2. Władze stowarzyszenia mogą podejmować ważne uchwały, o ile wszyscy członkowie danej władzy zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków danej władzy Stowarzyszenia, przy czym powyższy wymóg kworum nie dotyczy Zebrania Członków.

 3. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie danej władzy Stowarzyszenia, można podejmować ważne uchwały niezależnie od zawiadomienia członków o posiedzeniu.

 4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków organu.

§ 15

 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu na Zebraniu Członków.

 4. Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Zebraniu Członków osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zebraniu Członków i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

 1. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zebrania Członków odbywają się w Warszawie lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Zwyczajne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

 4. Przedmiotem Zwyczajnego Zebrania Członków powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

 5. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje się, gdy władze Stowarzyszenia uprawnione do jego zwoływania lub podmioty uprawnione do wnioskowania o jego zwołanie uznają to za wskazane.

 6. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10% (dziesięć procent) członków Stowarzyszenia. Wnioskujący powinien wskazać sprawy mające być przedmiotem Zebrania Członków.

 7. Zebranie Członków zwołuje się w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia wniosku przez uprawnionego, poprzez zawiadomienia wysyłane do wszystkich członków Stowarzyszenia listem za potwierdzeniem odbioru, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej tydzień przed terminem Zebrania Członków.

 8. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zebrania Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Regulaminu Stowarzyszenia wskazać należy ponadto treść proponowanych zmian.

 9. Jeżeli Zarząd zwołuje Zebranie Członków z własnej inicjatywy, ust. 7 i 8 powyżej stosuje się odpowiednio.

 10. Jeżeli Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, prawo zwołania Zebrania Członków przysługuje członkom w liczbie co najmniej 10%. W takim wypadku, ust. 7 i 8 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 17

Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przestawionym w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Członków, chyba że na zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Ponadto, jeżeli na Zebraniu Członków obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Zebranie Członków może podejmować ważne uchwały niezależnie od tego, czy zostało prawidłowo zwołane.

§ 18

Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu,

 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok,

 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok,

 5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku,

 6. zmiana Regulaminu stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu,

 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu,

 8. uchwalanie regulaminów Zebrania Członków oraz Zarządu,

 9. uchwalanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia wysokości składek członkowskich, zasad oraz terminów ich opłacania, oraz w razie potrzeby regulaminu ich opłacania,

 10. przyjęcie lub odrzucenie spadku,

 11. inne sprawy należące do kompetencji Zebrania Członków stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu.

 2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

 3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków Stowarzyszenia.

 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, śmierci, ubezwłasnowolnienia lub rezygnacji.

 5. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu. Zarząd zwołuje Zebranie Członków w celu odbycia zatwierdzenia dokooptowanych członków Zarządu lub w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sytuacji przekroczenia zakresu kooptacji.

 6. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Zebranie Członków.

 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 8. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

§ 20

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 2. Do Zarządu Stowarzyszenia należy prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, jego reprezentacja oraz inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 1. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może zostać określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zebranie Członków.

 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednaj niż raz na rok. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, w tym również przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub w trybie obiegowym. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 21

 1. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd.

 4. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Zebranie Członków.

§ 22

 1. Zarząd przedstawia w terminie do 31 maja Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.

 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie każdego z członków Stowarzyszenia udzielać mu wszelkich informacji oraz przedstawiać wszelkie dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

ROZDZIAŁ V  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, spadki i zapisy,

 3. dochody z majątku,

 4. dotacje i subwencje,

 5. ofiarność publiczną.

§ 24

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem zgód Zebrania Członków wymaganych w oparciu o niniejszy Regulamin oraz z zastrzeżeniem zapisów § 20 ust. 3 - 4 regulaminu.

§ 25

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA REGULAMINU

§ 27

Regulamin Stowarzyszenia może zostać zmieniony na mocy uchwały Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów.

ROZDZIAŁ VII  ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji, przeprowadzanych stosownie do postanowień prawa.

 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Zebrania Członków podjętej większością 4/5 głosów.

 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w Regulaminie lub w uchwale Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Pierwszy Zarząd zostanie powołany na podstawie uchwały zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855).

bottom of page